Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GRINEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (dalej jako GRINEA), ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów, tel. 17 850-49-00, e-mail: firma@grinea.eu.
  2. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) w oparciu o zgodę (w celu i w zakresie innym niż w/w dane) lub z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora związany z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko/stanowiska zgodne ze złożoną aplikacją oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  3. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez administratora. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: firma@grinea.eu
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów, z którymi współpracuje GRINEA: w szczególności przedsiębiorstwa informatyczne, świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, przedsiębiorstwa świadczące obsługę medyczną pracowników i kandydatów do pracy, świadczące usługi hostingowe.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez określony w przepisach prawa okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez GRINEA. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych okres przechowywania nie będzie dłuższy niż 3 lata.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przetwarzanych na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: firma@grinea.eu
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu podczas podejmowaniu decyzji pod kątem spełniania wymagań na aplikowane stanowiska.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  9. Informacje dotyczące chęci dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, jak również wszelkie uwagi, pytania lub inne spostrzeżenia dotyczące możliwości ulepszenia niniejszej witryny z perspektywy użytkownika należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wymieniony w pkt 6.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.