Zintegrowany System Zarządzania

W swojej działalności kierujemy się wysokimi standardami etycznymi oraz filozofią kompleksowego zarządzania przez jakość, TQM, czego potwierdzeniem jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz
ISO 45001:2018.

Identyfikując i realizując potrzeby naszych klientów, wykonujemy zadania dbając o wysokie standardy jakości usług oraz o środowisko naturalne. Ogromną wagę przykładamy do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Wdrożony przez nas system podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez systematyczną weryfikację, by zapewnić jego skuteczność. Potwierdzeniem skuteczności naszych działań są nadane certyfikaty oraz stały nadzór zewnętrznych jednostek certyfikujących.

Kodeks Etyki 1 scaled

Kodeks Etyki

Spółka od wielu lat przykłada ogromną wagę do wdrażania procedur i instrukcji odnoszących się do realizowanych procesów i oceny ich skuteczności. Istotnym elementem stworzonego w ten sposób zintegrowanego systemu zarządzania jest Polityka antykorupcyjna, która ma na celu wspieranie działań budujących świadomość zagrożeń natury korupcyjnej. Standardy, którymi się kierujemy i których stosowania oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zostały zawarte w Kodeksie Etyki GRINEA S.A.
Zachęcamy do zapoznania się z jej zapisami.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: etyka@grinea.eu

Strategia podatkowa spółki

Grinea działa transparentnie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwej konkurencji. Spółka nie stosuje agresywnej strategii podatkowej. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter rzeczywisty.

Niniejszy dokument przedstawia stanowisko spółki w zakresie realizacji strategii podatkowej za rok 2020 oraz realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

strategia podatkowa